Electrocirurgia

Els bisturís elèctrics eleven el corrent altern estàndard de la xarxa a uns nivells de voltatge i freqüència extremadament alts, alhora que disminueixen la seva amperatge. Sobre un punt d’entrada petit a la pell, la resistència dels teixits a les oscil·lacions d’alta freqüència generades crea una calor intensa molt localitzat.Segons la longitud d’ona i la potència generada per una unitat concreta s’aconsegueixen diferents efectes:

  • destruir lesions superficials (electrodesecar o fulgurar)
  • realitzar hemostàsia de teixits sagnants (electrocoagular)
  • tallar lesions sobreelevades o pediculadas en la superfície cutània (electroseccionar)